"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

14

         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
นายธิติวัฒน์   กุลพิชัยจิราวุฒิ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

menu1 b1

 

ร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการณรงฤทธิ์ เพชรอยู่

10

        ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ แก่รองผู้อำนวยการณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์


images/emo/menu1_b1_over.gif 

การสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส.๑ (2)

 

     ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑)  และสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา”

7

       ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์​ เป็นผู้อำนวยการฝึกใน โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา” โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนายสุริยะ จิตพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการ พ.ส.น.อ.ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร ครู ในภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๑ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ จังหวัดนครนายก

images/emo/menu1_b1_over.gif 

การปลูกป่าชายเลนเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7

       เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ โดยการนำของว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา พร้อมด้วยนายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักษ์ หวงแหนและตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเล

images/emo/menu1_b1_over.gif 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates