"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา  2556

- สาขาวิชาช่างยนต์

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา  2557

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

- สาขาวิชาไฟฟ้า

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2011 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates