"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

งานวิจัย

ผลงานวิจัยครูผู้สอน

->> งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

 

 -  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานจักรยานยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/2  ก.1 แผนกวิชาช่างช่างยนต์ (ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีกนกพล  พรมจักร)
 - การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้วิจัย:นายฉัตรชนะ  นพคุณ)
 -  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ผู้วิจัย นายชาคริษ วงษ์ทองแท้)
 - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน  (ผู้วิจัย นายญาณพล เบ็ญพาด)
- การแก้ปัญหาเด็กติดเกมในระหว่างการจัดเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ (ผู้วิจัย นางสาวณปภัช  ไชยศรีสังข์)
-  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องหน้าที่ของอุปกรณ์ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอนมอนเรล  โดยใช้ใบงานในรายวิชางานเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลในภาคเรียนที่ 2/2562 (ผู้วิจัย นายณรงฤทธิ์ เพชรอยู่)
- ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้   รายวิชาการเขียนในชีวิตประจำวัน (2000-1206) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ผู้วิจัย นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน)
- การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับปวช. 1 ช่างไฟฟ้ากำลัง
(ผู้วิจัย 
นายธนภพ ภู่ยอดยิ่ง)
-  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2562  (ผู้วิจัย นายธนากร ไวยศิลป์)
- การสำรวจการปฎิบัติงานของนักเรียนระดับปวช. 3 ช่างไฟฟ้ากำลัง
(ผู้วิจัย 
นายนคร ภิระบรรณ)
- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดสื่อการสอนระบบปรับอากาศรถยนต์ (ผู้วิจัย นายนเรนทร์ฤทธิ์ ขวัญทอง)
- การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา  3000-1206 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า โดยการสอนซ่อมเสริม
(ผู้วิจัย 
นางสาวน้ำผึ้ง ช้างเนียม)
- วิจัยวิชาการบัญชีบริษัท จำกัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น ประจำปีการศึกษา 2/2562 (ผู้วิจัย นางประภัสสร  สายอุปราช)
- การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.,ปวส.สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
(ผู้วิจัย 
นางพนมวดี จั่นฮวบ)
- การแก้ปัญหาการเขียนใบงานวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ (ผู้วิจัย นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ)
- การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2/2562 (ผู้วิจัย นายวัชรา ดนตรีสวัสดิ์)
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชวิธี “เพื่อนช่วยกันต่อวงจรช่วยกันอธิบาย” ในรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น(รหัส2100-1009) เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาต่อวงจรและอธิบายการทำงานวงจรไม่ถูกต้อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนชั้น ปวช.3 (ชฟ.3) กลุ่ม 1-2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ (ผู้วิจัย นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)
-  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียนระดับปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
(ผู้วิจัย 
นายวิษณุ นิ่มเนียม
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชวิธีสร้างและฉายวีดิทัศน์การต่อวงจรลอจิกเกตขนาดเล็กในรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น เพื่อแก้ปญหานักเรียนไม่เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ ไอซี ภาคเรียนที่ 2/2562ของนักศึกษา ชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ (ผู้วิจัย นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์)
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.3/1 แผนกวิชาช่างยนต์ (ผู้วิจัย นายสมชาย อุประ)
- บทบาทการจัดสภาพการเรียนรู้ของครูอาจารย์ที่สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ผู้วิจัย นางสารี ผ่องสุวรรณ์)
- การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนแผนกพณิชยการ สาขางานการบัญชี ชั้นปวช.1 (ผู้วิจัย นายสิทธิชัย  ครุนันท์)
- การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นปวช.2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการเสริมแรง (ผู้วิจัย นางสาวสุชาดา ใจเดียว)
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนรายวิชางานจักรยานยนต์ 
(ผู้วิจัย 
นายสุทัศน์  ศรีจันทร์)
- การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของ นักเรียนปวช.1 แผนกวิชาพาณิชยการ (ผู้วิจัย นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร)
- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อ กระบวนการจัดการ เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 (ผู้วิจัย นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์)
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 (ผู้วิจัย นายสุวินัย ศรีเรือง)
- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชากลศาสตร์เครื่องกลนักเรียนชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ (ผู้วิจัย นายโสวัส  อังคะมาตย์)
- ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1 ในภาคเรียนที่ 2/2562 (ผู้วิจัย นายอนนัตธ์นภทัร   เจริญชัยธนาโชค)
- การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยสื่อการสอน งานบำรุงรักษา รหัส 2111 - 2106 ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปี ที่ 2 แผนกช่างวิชาซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2/2562 (ผู้วิจัย : นายอภินันท์
ชะนะชัย
)
2011 งานวิจัย. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates