"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา”

7

       ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์​ เป็นผู้อำนวยการฝึกใน โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา” โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนายสุริยะ จิตพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการ พ.ส.น.อ.ภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร ครู ในภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๑ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ จังหวัดนครนายก

images/emo/menu1_b1_over.gif 

การปลูกป่าชายเลนเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7

       เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ โดยการนำของว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา พร้อมด้วยนายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักษ์ หวงแหนและตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเล

images/emo/menu1_b1_over.gif 

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

60

       เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
โดยการนำของว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักศึกษาอวท. จัดโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโครงการยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและจัดทำแผนการฝึก โดยได้รับเกียรติจากคุณชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการฝึกให้กับคณะครูและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน ๑๒ บริษัท เข้าร่วมลงนามความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรฯ ณ ตึกวิทยบริการ ชั้น ๓ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif 

การติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร

10

        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและตัวแทนคณะครู
ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.สมุทรปราการ ซึ่งได้เข้ามานิเทศ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับจังหวัดและการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระยะที่ ๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์


images/emo/menu1_b1_over.gif 

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

46

     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุพจน์
ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายสุมิตร
คชวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางอำไพ ตุ่มทองคำ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมเกี่ยวกับงานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้กับคณะที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

images/emo/menu1_b1_over.gif 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates